FAQ – Sıkça Sorulan Sorular

Bir doktor tarafından gerekli bakım ve tedavinin yapılmadığı ya da yapılan tedavinin hatalı olduğu kanısındasınız ve Kuzey Almanya Tahkim Kurulunu (Norddeutsche Schlichtungsstelle) devreye sokmak istiyorsunuz. Sıkça sorulan sorulara ilişkin aşağıda verilen bilgiler işinizi kolaylaştıracaktır.

1. Hangi gerekçeler tahkim davası için uygundur?

Tahkim davası ile, yapılan tedavinin hatalı olduğuna dair iddialar ve buna bağlı tazminat talepleri, genel mahkemelerde dava açılmaksızın, aydınlatılır. Bunun yanında; her iki hususta, tahmin edilen tıbbi hatalara dair kusur da araştırılmaktadır.

2. Hangi gerekçeler tahkim davası için uygun değildir?

Eğer tıbbi bir faturaya itiraz ediyorsanız, sosyal işler mahkemesinde görülmekte olan bir davada bilirkişi raporunu kabul etmiyorsanız, sağlık sigortanız ile sorunlarınız varsa ya da bir doktor hakkında, insani kriterlere uygun tedavi uygulanmadığını düşündüğünüz için, şikayette bulunmak istiyorsanız.

3. Kuzey Almanya Tahkim Kurulu yer bakımından yetkili mercii midir?

Eğer kusurlu bulduğunuz tıbbi tedavi ya da bakımın yapıldığı yer Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein ya da Thüringen eyaletleri sınırları içerisindeyse kurulumuz yer itibariyle yetkili merciidir. Tarafınızca kusurlu bulunan tıbbi tedavinin bir kısmının yukarıda sayılan eyaletlerde, bir kısmının ise Almanya’nın diğer eyaletlerinde uygulanması halinde de bize başvurulabilirsiniz.İddia ve taleplerinizin ayrılarak, farklı farklı kuruluşlarda ele alınmaması için tarafımızdan bir çözüm bulunacaktır.

4. Tahkim Kurulu ne zaman yetkili değildir?

Aşağıda sayılan durumlarda Tahkim Kurulu’na başvurmak mümkün değildir:

 • Sivil mahkemelerde, davaya konu olayla ilgili, görülmekte olan bir dava varsa,
 • Yanlış tedavi uygulandığına dair kesinleşmiş bir mahkeme kararı zaten varsa,
 • Taraflar uyuşmazlık konusunda zaten anlaşmaya varmışlarsa,
 • Dava konusu olayla ilgili savcılık soruşturması ya da ceza davası sürmekteyse,
 • Hatalı olduğu iddia edilen tedavinin üzerinden, başvuru tarihi itibariyle 10 yıldan daha fazla bir süre geçmişse. Bu mağdurun ya da onun kanuni temsilcisinin olayı öğrenme tarihinden bağımsızdır.
 • Taraflardan birinin davaya muvafakati yoksa.

5. Davanın tarafları kimlerdir?

 • Uygulanan tedavinin hatalı olduğu kanısındaki hasta ya da mirasçısı (mirasçıları)
 • Tedaviyi gerçekleştiren doktor ya da bir sağlık kuruluşu bünyesinde çalışan doktorlarda, doktorun bağlı bulunduğu kurum veya kuruluş (tıbbi bakım merkezi, hastane, bakım evleri)
 • Doktorun ya da bir sağlık kuruluşu bünyesinde çalışan doktorlarda, ilgili sağlık kuruluşunun bağlı bulunduğu mesleki sorumluluk sigortası,

taraf ehliyetine haizdir. Taraflar, temsilcileri vasıtasıyla da temsil edilebilirler (geçerli bir vekaletname sunmak suretiyle).

6. Tahkim Kurulu’na kim başvuruda bulunabilir?

Davanın tüm tarafları bu konuda hak sahibidirler.

7. Bir mirasçı Tahkim Kurulu’na başvuruda bulunabilir mi?

Evet, veraset ilamı uyarınca mirasçı olduğunu ispat etmek kaydıyla.

8. Uzlaştırmanın, sivil mahkemelerde görülen davalardan farkı nedir?

Her iki dava arasında bazı önemli farklılıklar vardır. Örneğin, normal mahkemelerde tarafların davaya katılması zorunlu olmasına rağmen, tahkim davalarında böyle bir zorunluluk yoktur, gönüllülük esastır. Tahkim Kurulu, olayın aydınlanması için kendiliğinden, gerekli tüm denetimleri yapar. Böylece, hastaların uzmanlık alanı olmayan tıbbi konularda mağdur olmasının önüne geçilmek amaçlanmaktadır. Mahkemeler ise yalnızca tarafların iddialarını dikkate alır.

Tahkim Kurulu’nun kararları, mahkeme kararlarının aksine bağlayıcı değildir. Tarafların, tahkim davasının sonuçlanmasının ardından, usul ve esaslara uygun bir şekilde, hukuki yollara başvurma hakkı vardır.

9. Nasıl başvuruda bulunabilirim?

Davaya konu olayın, formsuz yazılı bir tasviri yeterli olup gerekli tüm belgeler tarafınıza gönderilecektir. Eğer,

 • dilekçenizi online doldurup
 • Bastırır (bilgisayara kaydetmek mümkün değil) ve
 • Tahkim Kurulu’na postalarsanız

başvuru süreci daha hızlı tamamlanacaktır.

10. Davaya taraf diğer gerçek ya da tüzel kişilerin muvafakati gerekli midir?

Eğer davanın karşı tarafının muvafakati yoksa ne olacaktır?

Tarafların tahkim davasına katılma zorunluluğu olmayıp gönüllülük esastır. Taraflardan birinin tahkime gidilmesine muvafakati olmaması halinde Tahkim Kurulu devreye giremez. Bu durumda, sağlık sigortası üzerinden uzman raporu istemek ya da normal mahkemelerde dava açmak imkanı vardır.

11. Davanın diğer taraflarından gerekli muvafakati almakla kim yükümlüdür?

Eksiksiz dilekçenizi bize gönderdiğinizde, eksik olan muvafakatnameler tarafımızdan temin edilecektir.

12. Gerekli tedavi dosyalarını kim temin edecektir?

Yapılan tedaviye ilişkin gerekli belge ve dosyalar, Kurulumuzca ilgili doktorlardan ya da hastanelerden temin edilecektir. Bunun için, önceden ve sonradan tedaviyi gerçekleştiren doktorlara ait bilgilerin sizin tarafınızdan eksiksiz ve tam olarak tarafımıza sunulması gerekmektedir.

13. Hastalar için davanın maliyeti nedir?

Hastalar için tahkim davası ücretsizdir. Avukatla temsil edilmek istiyorsanız, yalnızca avukatınızın avukatlık ücretini ödemeniz gerekmektedir. Olayı incelemek için görevlendirilen bilirkişinin ücretini doktorun ya da hastane hamilinin sigortası üstlenir.

14. Dava sözlü ya da yazılı olarak mı görülür?

Tahkim davasında sadece yazılı usül esastır.

15. Davanın durumu hakkında otomatikman bilgilendiriliyor muyum?

Tahkim Kurulu, davanın bir sonraki aşaması hakkında devamlı olarak bilgi vermektedir.

16. Davaya taraf diğer kişilerin ileri sürdüğü hususlarda bilgilendiriliyor muyum?

Evet, ve ayrıca dava sürecinde, davaya taraf diğer kişilerin uyuşmazlığa ilişkin iddialarına karşı, yazılı olarak beyanda bulunmak her zaman mümkündür.

17. Tıbbi ya da hukuki sorularımda destek görecek miyim?

Kurul, ortaya çıkan tıbbi ve hukuki sorulara açıklık getirir ve tazminat talebi hakkı doğup doğmadığına karar verir. Karar, ayrıntılı tıbbi ve hukuki gerekçeleri ihtiva eder. Kişisel bir danışmanlık yapılması sözkonusu değildir. Hukuki konularda hukuki danışmanlık yapan meslek sahiplerine, tıbbi konularda ise güvendiğiniz bir doktora danışabilirsiniz.

18. Sağlık sigortam ya da kaza sigortam dosya mı görebilir mi?

Hayır. Yalnızca davanın taraflarının dosyayı görüp inceleme imkanı vardır.

19. Tahkim davaları ne kadar sürmektedir?

Ortalama 14 ay kadar süreceği öngörülmüştür fakat dava, çok daha uzun ya da kısa da sürebilir. Devam müddeti, uyuşmazlığın zorluk derecesi ile bağlantılıdır. Eğer, birçok doktor ya da hastaneye karşı inceleme yapılması talep edilmişse ve/veya birçok bilirkişi görevlendirilmişse dava müddeti zorunlu olarak uzayacaktır.

20. Talepte bulunurken, davanın sonucuna dair önceden tahminde bulunmak mümkün mü?

Hayır. Çözümlenmesi istenen uyuşmazlığa ilişkin talepte bulunurken kesinlikle hiçbir tahminde bulunulamaz. Sorumluluk konusunda karar, evvela hastaya dair tüm evrakların tıbbi ve hukuki olarak etraflıca denetlenmesinden sonra verilebilir.

21. Bilirkişinin cevaplandırması gereken sorulara etki edebilir ve gerekirse bilirkişiyi reddedebilir miyim?

Evet, bilirkişinin cevaplandıracağı soruları içeren katalog, değişiklik ve eklemeler yapabilmeniz için, bilirkişiye tevdi edilmeden önce tarafınıza gönderilir. Seçilen bilirkişiye dair görüş ve değerlendirmelerde de bulunabilirsiniz.

22. Bilirkişi raporuna itiraz edebilir miyim?

Evet. Bilirkişi raporu tarafımıza ulaştıktan sonra taraflara tebliğ edilir ve taraflara rapora karşı beyanda bulunma fırsatı verilir.

23. Kurulun, sunulan bilirkişi raporunu kararına esas almaması, rapordan farklı karar vermesi mümkün müdür?

Evet, bu mümkündür. Sunulan her bilirkişi raporu doktor kökenli en az bir üye ve Kuruldaki bir hukukçu tarafından tetkik edilir. Bu durum, tıbbi ve/veya hukuki nedenlerle bilirkişi raporundan farklı karar verilmesine sebep olabilir.

24. Tahkim davasının neticelenmesinden sonra hangi imkanlara sahibim?

Tahkim Kurulu’nun kararı taraflar için bağlayıcı değildir. Ayrıca, usul ve nizama uygun olarak hukuk yollarına başvurmak, yani sivil mahkemelerde dava açmak mümkündür.

25. Tahkim Kurulu kararı bağlayıcı mıdır?

Tahkim Kurulu’nun kararı taraflar için bağlayıcı değildir, ancak karar bir mahkeme önünde kullanılabilir.

26. Tahkim Kurulu kararını kabul etmezsem, bundan sonra hangi imkanlara sahibim?

Dava, ortaya atılan iddiaların karara bağlanmasıyla sona erer. Karara, yalnızca bir ay içerisinde, karar verilirken bilinmeyen yeni durum ve olguların varlığı halinde, itiraz edilebilir. Davanın sonuçlanmasının ardından, sivil hukuk yollarına başvurmak ayrıca mümkündür.

27. Tahkim davası açmanın zamanaşımına etkisi nedir?

Talepleriniz tahkim davası sırasında zamanaşımına uğrayamaz. Tüm taraflar tahkim davasına rıza gösterdiğini kurul önünde açıklarsa, zamanaşımı durur. Zamanaşımının durmasından kasıt, dava açılmadan önce işleyen zamanaşımı süresinin, davanın karara bağlanmasıyla işlemeye yeniden, normal olarak devam etmesi olup süre yeniden, en baştan başlamaz.

28. Hatalı tıbbi tedaviden kaynaklanan talepler ne zaman zamanaşımına uğrar?

3 yıllık zamanaşımı süresi, hatalı olduğu varsayılan tedavinin ve bundan sorumlu kişinin öğrenildiği yılın sonundan itibaren başlar.

Konunun anlaşılmasına yardımcı olması açısından bir örnek verilecek olursa:

2010 yılı Mayıs ayında, 2008 yılı Şubat ayında yapılan ilk ameliyatta bir hata vukubulduğundan, yeni bir ameliyatın gerekli olduğunu öğrendiniz. Bu durumda, 2010 yılı sonunda 3 yıllık zamanaşımı süresi başlar. Tüm hak ve talepleriniz 2013 sonunda zamanaşımına uğramış olur.

29. Mirasçı olarak veraset belgesine ihtiyacım var mı?

Evet. Veraset belgesi (ilamı), ölen hasta adına talepte bulunabilmek için hak ve yetkili olunduğuna dair delil niteliğindedir.

30. Davanın akışı nasıldır?

 • Siz, soru kitapçığını ve sır saklama yükümlülüğünden muafiyete ilişkin belgeyi doldurur ve hata yapıldığını düşündüğünüz tedavi sürecini tasvir edersiniz.
 • İlgili doktor yahut hastane hamilinin ve doktorun ya da hastane hamilinin mesleki sorumluluk sigortasının davaya muvafakati tarafımızca temin edilir.
 • Dava konusu olayın aydınlatılması ile başlar ve tüm tedavi evraklarını temin ederiz.
 • Bilirkişinin cevaplandırması gereken soruları belirler, bilirkişiyi görevlendiririz.
 • Soru kataloğunu tüm taraflara göndeririz ve bilirkişiyi sunarız.
 • Siz, soru kataloğunda değişiklikler yapma ve eklemelerde bulunma ve atanan bilirkişiye dair fikir ve görüşlerinizi beyan etme fırsatı bulursunuz.
 • Soru kataloğu taslağının taraflara gönderilmesinden sonraki dört hafta içinde bilirkişiyi görevlendiririz. Bilirkişiye raporunu hazırlaması için tarafımızdan verilen çalışma süresi ortalama üç aydır. Ancak bu süre çok daha uzun ya da kısa olabilir. Çalışma süresinin uzunluğu ile ilgili etkimiz sınırlıdır.
 • Bilirkişi raporunu, elimize geçtikten sonra taraflara gönderir ve rapora karşı beyanda bulunma fırsatı veririz.
 • Tahkim Kurulu olarak kesin kararımızda talepleri neden haklı ya da haksız bulduğumuzu açıklarız.
 • Siz, bu karara karşı, yeni durumların ortaya çıkması halinde bir ay içerisinde itiraz edebilirsiniz.

31. Benim davamı kim tetkik eder?

Her dava üzerinde, Tahkim Kurulu bünyesindeki en az bir doktor ve bir hukukçu tarafından çalışma yapılır.

1. Hangi gerekçeler tahkim davası için uygundur?
Tahkim davası ile, yapılan tedavinin hatalı olduğuna dair iddialar ve buna bağlı tazminat talepleri, genel mahkemelerde dava açılmaksızın, aydınlatılır. Bunun yanında; her iki hususta, tahmin edilen tıbbi hatalara dair kusur da araştırılmaktadır.

2. Hangi gerekçeler tahkim davası için uygun değildir?
Eğer tıbbi bir faturaya itiraz ediyorsanız, sosyal işler mahkemesinde görülmekte olan bir davada bilirkişi raporunu kabul etmiyorsanız, sağlık sigortanız ile sorunlarınız varsa ya da bir doktor hakkında, insani kriterlere uygun tedavi uygulanmadığını düşündüğünüz için, şikayette bulunmak istiyorsanız.

FAQ Accordion by OrangeDevDesign